INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

 

Registrační číslo: 16/003/0411i/563/000907

Název žadatele: SELMA a.s.

IČO: 46904671

Název projektu: Stavební úpravy stájí pro prasata

Operace: 4.1.1 - Investice do zemědělských podniků

Záměr: i) projekty nad 5 000 000,- Kc do 150 000 000,- Kč; Prasata

 

Objekty stájí SO-01, SO-03, SO-04, SO-05 a SO-06 slouží jako výkrmny prasat, objekt stáje SO-02 je stáj pro jalové a nízkobřezí prasnice (eroscentrum), objekt SO-07 stáj pro březí prasnice a objekt SO-08 stáj pro dochov selat. Po provedení stavebních úprav a výměně technologie budou stáje sloužit ke stejnému účelu jako doposud.

Stavební úpravy a dodávky technologií pro jednotlivé objekty se liší a jsou specifikovány v PD a žádosti o dotaci z PRV.

Obecně stavební část zahrnuje demontáž stávajícího opláštění, provedení přizdívky z pórobetonových tvárnic na základových pasech z prostého betonu. Povrchová úprava bude řešena strukturovanou omítkou žluté barvy. Z vnitřní strany bude u stávajícího sendvičového opláštění do výše parapetu oken odstraněn stávající plech a nahrazen plastovými deskami tl. 35 mm jako ochrana stěn proti zvířatům. V ploše některých přípraven a přeháněcích koridorů bude provedeno vybourání stávajících mazanin a budou provedeny nové betonové mazaniny.

V celých objektech budou provedeny opravy a nátěry stávajících vnitřních omítek. Dále bude provedena oprava stávajících břízolitových fasád a jejich finální úprava strukturovanou omítkou žluté barvy. V celých plochách jednotlivých objektů budou provedeny výměny stávajících střešních plášťů, nové střešní pláště budou tvořeny trapézovým plechem zelené barvy. V celých plochách objektů bude provedena výměna všech výplní otvorů.

Dále bude u určených objektů provedeno vybourání některých stávajících podlah a částí vnitřních příček podroštových kanálů pro provedení podroštových van v celé ploše objektů. Ve stávajících kanálech bude provedena nová kejdová kanalizace (zátkový systém), násypy a vybetonování dna nových podroštových van. V jednom objektu bude zřízen mycí box pro prasnice.

Technologické úpravy zahrnují výměnu stávající technologie krmení, větrání, hrazení, napájení, topení a roštů. Technologické úpravy nejsou pro všechny objekty stejné, liší se rozsahem (bližší specifikace je určena PD a popisem v žádosti o dotaci z PRV).

Cílem projektu je:

  • zajištění tepelného a fyzického pohodlí zvířat
  • zajištění kvalitního odvětrání stájí
  • snížení energetické i materiálové náročnosti provozu
  • náhrada zastaralých technologických prvků ve stájích (krmení, vzduchotechnika, napájení, hrazení…), náhrada poruchové elektroinstalace a odstranění problémů v zásobování pitnou napájecí vodou
  • využití produkčního potenciálu zvířat
  • zlepšení zdravotního stavu zvířat
  • zabránění pronikání hlodavců do stájí a šíření nemocí
  • zajištění adekvátní péče o zvířata
  • snížení složitosti pracovních operací a zvýšení produktivity práce

 

Zahájení projektu 1.4.2017

Ukončení projektu: 28.2.2019

eu